Mùa sinh sản của đà điểu vào thời điểm nào ?

Tuổi động dục của đà điểu vào năm tuổi nào? Tuổi động dục của đà điểu có sự chênh lệch nhau giữa chim sống ngoài...

Kỹ thuật chăn nuôi và phòng bệnh cho Đà Điểu

Chương trình Quốc gia nhập nuôi đà điểu ngoài mục đích đa dạng hoá vật nuôi cho đất nước nhằm khai thác tối đa...

Tin mới